VURDERINGSKRITERIER

FilmFyns vurderingskriterier SPOR 1: Produktions- og udviklingsstøtte til spillefilm og dokumentarfilm

FilmFyns vurderingskriterier SPOR 2: Produktions- og udviklingsstøtte til tv-serier

VURDERINGSKRITERIER

FilmFyns støtteordninger er selektive, dvs. at støtteværdige projekter ikke alene skal leve op til fondens vurderingskriterier, men samtidigt også indgå i en helhedsbetragtning med andre støtteværdige projekter i løbet af året.

FilmFyns vurderingskriterier for spillefilm er en kombination af FilmFyns regionale målsætninger og Filmaftalens overordnede nationale målsætninger. Dertil indgår en række parametre, der skal sikre ordnede forhold på filmproduktionerne også i FilmFyns vurderingskriterier.

Ansøgningerne vurderes ud fra et samlet skøn over hvor projektet ligger på de enkelte vurderingskriterier og en helhedsbetragtning anvendes til beslutning af hvilke film der skal have støtte.

FilmFyns regionale målsætninger tager udgangspunkt i projektets evne til at skabe værdi for FilmFyns ejerkommuner ved at synliggøre Fyns kulturelle særkender, styrke det fynske filmmiljø og skabe regional omsætning.

Filmaftalens overordnede nationale målsætninger indbefatter blandt andet at: Der skal produceres film fra og i hele landet.

Danske filmproduktioner skal i gennemsnit over aftaleperioden have en markedsandel på minimum 29 % af antal solgte billetter i danske biografer.

Hvert år skal mindst 10 danske film være set af et samlet publikum på over 1.000.000 på tværs af relevante platforme eksempelvis biograf, video on demand, tv, efter 36 måneder, eller mindst 250.000 solgte billetter i gennemsnit for de 10 bedst sælgende film.

Der skal hvert år være hhv. 8-10 danske spillefilm og 10-12 danske dokumentarfilm repræsenteret på de førende internationale filmfestivaler (Cannes, Venedig, San Sebastian, Berlin, Sundance, Oscar, IDFA Amsterdam og Toronto). For dokumentarfilm tæller repræsentation på CPH:DOX ikke med.

Der skal i aftaleperioden 2019-2023 produceres 102-130 spillefilm og 150-175 dokumentarfilm.

Ordnede forhold

Følgende fremgår af Filmaftalen: ”Danmark bygger på ordnede forhold på arbejdsmarkedet og aftalekredsen forventer, at filmbranchen udøver sin virksomhed i respekt for dette.”

FilmFyn ønsker at medvirke til at styrke sikkerheden og arbejdsmiljøet på film- og serieproduktioner.

FilmFyn ønsker endvidere som et led i et sundt og sikkert arbejdsmiljø at medvirke til at forebygge mobning og krænkelser på produktionerne, herunder seksuelle krænkelser.

Derfor indgår det som et led i FilmFyns behandling af de enkelte ansøgninger, om ansøger har gjort sig overvejelser om sikkerhed og arbejdsmiljø på produktionen. Herunder om man planlægger eller har udført en risk assessment af produktionen (dvs. en gennemgang af manuskript for at vurdere særligt risikofyldte momenter i produktionen), om der etableres en arbejdsmiljøorganisation i henhold til arbejdsmiljølovgivningen og om produktionsselskabet har en politik til at forebygge mobning og krænkelser som er/bliver kommunikeret til dem, der er tilknyttet produktionen foran og bag kameraet.

Endelig ønsker FilmFyn at sikre, at man på produktioner, hvor der medvirker børn, har de lovpligtige børneattester.

Risk assessment, arbejdsmiljøorganisation, politik på mobning og krænkelser samt børneattester er IKKE krav fra FilmFyns side for at modtage støtte. Men det er et signal fra FilmFyn til branchen om at følge op på ønsket fra parterne bag Filmaftalen om ”ordnede forhold” i filmproduktion. Og indtil videre vil FilmFyn medtage de 4 punkter i den samlede vurdering af, hvilke film der skal have støtte.

Det er producentens ansvar bl.a. at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Følgende kildehenvisninger skal derfor opfattes som et hjælpeværktøj.

1) Medlemmer af Producentforeningen kan finde en række dokumenter omkring etablering af arbejdsmiljø-organisation, arbejdsmiljø og sikkerhed på: https://pro-f.dk/jura/sikkerhed

2) FAF har ligeledes en omfattende liste over relevante links: https://www.filmtv.dk/raad-og-regler/arbejdsmiljoe/godt-arbejdsmiljoe-paa-film-og-tv/

3) Arbejdstilsynet har en vejledning om ”Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane”: https://amid.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/

4) Kulturministeriets vejledning om lovpligtige børneattester findes her: https://kum.dk/kulturpolitik/boerneattester/

TRAINEE-ORDNING

FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje har i april 2022 indført en formaliseret trainee-ordning baseret på sidemandsoplæring.

Ordningen indgår i fondenes vurderingskriterier. Ansøgere, der tager trainees med under ordningen, vil have en fordel i vurderingen af, om en film eller tv-serie skal have støtte.

Formålet er at styrke rekrutteringen af nye filmarbejdere til filmbranchen generelt såvel som til filmmiljøet i fondenes områder.

Ordningen indeholder følgende elementer:

  • Omkostninger til trainees der er bosat i fondenes dækningsområde kan medregnes i opgørelsen af regionalt spend.
  • Ordningen omfatter alle funktioner, der medvirker under produktionen. Trainees kan engageres både til forproduktion, produktion og postproduktion.
  • Trainees, der har nogen erfaring med filmproduktion, men ikke nok til at bestride funktionen, kan godkendes under ordningen. Erfaring kan være erhvervet f.eks. fra kortfilmproduktion eller fra et enkelt engagement på en spillefilm/dokumentarfilm/tv-serie.
  • Trainees aflønnes i henhold til overenskomst mellem FAF og Producentforeningen.
  • Trainees uden erfaring engageres og aflønnes enten som ufaglærte hjælpere eller uerfarne assistenter. Anciennitet optjenes i henhold til overenskomstens regler for uerfarne, jf. overenskomstens §3 stk. 11.
  • Trainees, der skal indgå i fondenes vurderingskriterier, skal være tilknyttet en cheffunktion, og der skal udarbejdes læringsmål for trainee-engagementet.

Trainees må som led i engagementet udføre selvstændige opgaver, under forudsætning af at de overordnede læringsmål respekteres.

  • Der kan ydes et tillæg til cheffunktionen for det ekstra arbejde med trainee.
  • Fondene (og DFI) accepterer udgifter til et passende antal trainees og tillæg til cheffunktionen som en del af produktionsbudgettet.

Formålet med trainee-ordningen er, at den pågældende kan få en indsigt i den pågældende afdelings funktioner og afdelingens rolle i den samlede produktion.

Den pågældende skal endvidere opnå specifik indsigt i arbejdsopgaverne for den konkrete funktion.

Den pågældende skal endvidere gennemgå en personlig/faglig udvikling med henblik på, at han/hun og mesteren i fællesskab kan vurdere, hvad der skal til for en fremtidig karriere i branchen.

Cheffunktionen giver efter engagementet en skriftlig evaluering af den pågældende, med særligt fokus på hvad der skal til for en fremtidig karriere. Evaluering kan laves i samarbejde med produktionsleder, lineproducer, producer eller lign.

(Senest opdateret 28. april 2022)