STØTTEUDMÅLING

FilmFyns udmåling af det konkrete støttebeløb sker på grundlag af et skøn, hvori samtlige af de kriterier, der er lagt til grund for indstillingen af den enkelte ansøgning, inddrages.

Støtteudmålingen er en samlet vurdering, der tager udgangspunkt i den enkelte produktions særlige forhold. Ved udmålingen af støtte til de indstillede projekter anlægges endvidere en skønsmæssig vurdering af den mest hensigtsmæssige fordeling af de midler, som FilmFyn samlet set har til rådighed med henblik at understøtte produktionen af danske spillefilm, animationsfilm, kort- og dokumentarfilm og tv-serier af høj kunstnerisk og populærkulturel kvalitet med en relevant fynsk fortællemæssig og/eller produktionsmæssig dimension.

Støtteudmålingen sker på grundlag af en helhedsvurdering og ud fra følgende parametre:

   • Produktionsmåde og -koncept
   • Budget
   • Finansiering
   • Indtægtspotentiale
   • Omkostninger ved at medtage ekstra medarbejdere på udvalgte funktioner (f.eks. fynske trainees)
   • Projektets regionale omsætning.

FilmFyns støtteintensitet i den nuværende støtteordning er i henhold til EU-gruppefritagelsesforordningens regler begrænset til 50% af produktionsbudgettet. Ved udmåling af støttebeløb til den konkrete produktion kan FilmFyn ved den skønsmæssige vurdering af støttebeløbets størrelse, jf. pkt. 6.7.5 i FilmFyns vilkår, fravige begrænsningen i støtteintensiteten, såfremt produktionen efter FilmFyns vurdering er at betragte som et vanskeligt audiovisuelt værk. Som vanskelige audiovisuelle værker betragtes film og tv-serier som i originalversionen er indspillet på dansk og/eller kortfilm, dokumentarfilm, talentudviklingsfilm, film og tv-serier af første- og andengangs debuterende instruktører, lavbudget film og andre kommercielt vanskelige film.


(Senest opdateret 5. april 2019)